Industriële ecologie

Industriële ecologie is een recent, theoretisch en praktisch concept van milieubeheer om de impact van de industrie op het milieu te beperken. Concreet gaat het om alle praktijken die erop gericht zijn om industriële vervuiling tegen te gaan.

 

Jaren van overproductie, overconsumptie en wanbeheer bij de verwerking van afval hebben de aarde omgevormd tot één groot openluchtstort.

In de bodem, in de rivieren en oceanen zitten pesticiden, plastic resten, zware metalen en cfk’s die de fauna en flora van onze planeet vergiftigen.

Voor alarmerende vaststellingen is het intussen te laat, het is tijd voor actie.

Het basisprincipe van industriële ecologie is een optimalisering van het energie- en grondstoffenverbruik op het niveau van bedrijvengroepen, regio’s, industrietakken, … waarbij tegelijk het afval aan de bron tot een minimum wordt beperkt en de vrijgekomen stoffen worden hergebruikt als grondstoffen voor andere productieprocessen.

De voorwaarden voor het welslagen van een industriële symbiose gelden voor alle natuurlijke stelsels:

  • Verscheidenheid

Voor de grootst mogelijke doeltreffendheid moeten de activiteiten van de bedrijven verschillend zijn en elkaar aanvullen zodat er zoveel mogelijk afval gebruikt wordt als hulpbron voor een andere.

  • Nabijheid

Om het principe van een ecosysteem te respecteren, moet het afval uiteraard lokaal verwerkt en evenzeer lokaal weer als hulpbron gebruikt worden.

  • Samenwerking

Om de symbiose tot stand te kunnen laten komen, moeten de bedrijven en hun bestuurders onderling betrekkingen uitbouwen die gekenmerkt worden door samenwerking, communicatie en wederzijds vertrouwen.

 

Wilmet Group maakt van deze milieuvriendelijke aanpak zijn speerpunt.

Op middellange termijn is het onze doelstelling om een erkend speler te worden in het lokale beheer van inkomende en uitgaande grondstoffenstromen binnen een korte keten.

We willen onze vakkennis kunnen aanreiken op het vlak van sortering, inzameling, verwerking en vervoer van die “gerecycleerde grondstoffen”.

We willen synergieën creëren tussen naburige bedrijven om gemeenschappelijke oplossingen te vinden op het vlak van energieverbruik en grondstoffenstromen.

We willen bedrijven helpen bij een doeltreffende aanpak van de afvalproblematiek door hen te begeleiden in de verschillende beheersprocessen.

Dat zijn de uitdagingen van Wilmet Group in de komende maanden en jaren.

Wilmet Namur
Duvigneaud
Sametal
GRSE
Colimetals