Wilmet, actief betrokken bij de circulaire economie

Het afvalbeheer in de circulaire economie verloopt als concept rond 5 sleutelbegrippen.

  • Beperken: het volume afval van elk individu fundamenteel afbouwen
  • Upcyclen: een product (onderdeel) na demontage en/of herstelling op nuttige wijze terug toepassen en zo opwaarderen
  • Hergebruiken: een product dat niet meer aan de behoeften van de eerste consument voldoet weer in omloop brengen
  • Herstellen: een product in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen, restaureren, renoveren
  • Recycleren: nieuwe grondstoffen uit afval halen

 

Bedoeling van een globaal afvalbeheer is de hoeveelheid gestort afval te verminderen.

We moeten absoluut leren om niet meer stelselmatig alles weg te gooien wat we niet meer gebruiken of wat beschadigd is.

Al te vaak eindigen producten in de vuilnisbak die eigenlijk maar een kleine herstelling of ietwat onderhoud behoeven.

Afvalbeheer in de circulaire economie

 

 

Recyclage is niet altijd de beste oplossing!

Alvorens aan recyclage te denken, kan het volstaan een voorwerp dat niet meer naar onze zin is gewoon te hergebruiken.

Tegenwoordig zijn er heel wat verenigingen die tweedehandsvoorwerpen inzamelen om minder begoede mensen op een goedkope manier aan kledij of andere levensnoodzakelijke voorwerpen te helpen.

Wanneer een voorwerp gebroken of beschadigd is, kan het ook hersteld worden.

Dikwijls gooien we voorwerpen die niet meer werken weg zonder nog te proberen ze te herstellen.

Meestal gaat het om een kleine ingreep die wel wat kennis maar nauwelijks moeite vergt.

Er ontstaan almaar meer ‘repair centers’ of gespecialiseerde websites waar iedereen de levensduur van apparaten mits een kleine herstelling kan (laten) verlengen.

Wanneer een toestel zwaar beschadigd is en economisch moeilijk te herstellen valt, kunnen de werkende onderdelen toch nog gedemonteerd worden om als wisselstukken te dienen of om ze via upcycling terug in omloop te brengen.

Pas wanneer die drie stappen doorlopen werden, moet er gekozen worden voor recyclage.

 

Wilmet Group is zich bewust van deze uitdagingen en heeft vanuit zijn eerstelijnspositie besloten om in zijn afvalbenadering een nieuwe dynamiek te hanteren.

Afval zal bijgevolg niet meer direct vernietigd worden met het oog op recyclage.

Voortaan zal alle afval eerst in verschillende stappen gesorteerd en gecontroleerd worden.

We trachten alle afval dat nog van nut kan zijn zoveel mogelijk uit de recyclagecyclus te houden.

Dit is een arbeidsintensief en energievretend procédé maar we hebben samenwerkingen opgezet met lokale verenigingen om tot meer hergebruik, herstelling en upcycling te komen.

Eén van de doelstellingen op korte en middellange termijn van dit proces is om 10% van het jaarlijks verwerkte volume vóór recyclage te scheiden en op een nuttige manier weer toe te passen.

Het zou uiteraard makkelijker en goedkoper zijn om verder te blijven recycleren zonder ons al te veel vragen te stellen en enkel de financiële kant van de zaak voorop te stellen.

Maar dit staat volledig haaks op de waarden die Wilmet Group aanhangt.

Onze bijdrage aan een verregaande omschakeling van ons economisch systeem werd door de aandeelhouders als krachtlijn vooropgesteld.

Wij zijn trots om door onze acties en beslissingen mee te werken aan de omvorming van onze maatschappij naar een samenleving die in harmonie is met onze planeet.

Wilmet Namur
Duvigneaud
Sametal
GRSE
Colimetals